Sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP để bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4794/VPCP-KTTH ngày 04/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư để bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 12/6/2017. Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Căn cứ quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4794/VPCP-KTTH ngày 04/06/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị định sửa đổi Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP để làm cơ sở áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các ngành, nghề. Mục tiêu của Nghị định là nhằm cụ thể hóa ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc cụ thể hóa ưu đãi đối với cách này sẽ hỗ trợ khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập.

Việc xây dựng phải bảo đảm thi hành đầy đủ và nhất quán quy định của Luật đầu tư và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Luật đầu tư và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Dự thảo Nghị định bổ sung vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, quy định thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị định và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, cá nhân, tổ chức liên quan. Dự thảo Nghị định được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ./.

                                                                                                                                                                               Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác