Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng nhà nước

Ngày 20/7/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1529/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2017.

 

Theo đó, Ngân hàng nhà nước công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối, do Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hiện, bao gồm: (i) Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp, (ii) Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho tổ chức tín dụng, (iii) Thủ tục đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, (iv) Thủ tục bổ sung địa điển kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Ngân hàng nhà nước công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng nhà nước trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối, do Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện, bao gồm: (i) Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, (ii) Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính nêu trên là Thông tư số 03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/2017 của NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo Cổng thông tin điện tử Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác