Giới thiệu về Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực

Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực

1. Địa vị pháp lý:

Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 220/QĐ- CTHH ngày 30/6/2008 của Chủ tịnh Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, tổ chức công tác nghiên cứu các nghiệp vụ về kinh doanh, các vấn đề về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực; Thực hiện các dịch vụ: tổ chức hội thảo khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, tham gia và liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tham gia tư vấn hỗ trợ pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực

+ Hỗ trợ các vấn đề về pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

+ Nghiên cứu phát triển nghiệp vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

+ Nghiên cứu các vấn đề về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

+ Tổ chức hội thảo khoa học về pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

+ Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có năng lực về hỗ trợ pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh và quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

+ Tham gia và liên kết với các tổ chức, các cơ sở đào tạo để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh các vấn đề về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng để thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ kiên thức về pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

+ Tư vấn về nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

+ Các nhiệm vụ khác do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa giao.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực.

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Nghiên cứu – Phát triển;

+ Phòng Hoạt động dịch vụ;

+ Phòng Hỗ trợ – Tư vấn pháp luật;

+ Phòng Kế hoạch – Dự án.

- Các tổ chức Tư vấn của Trung tâm:

+ Hội đồng khoa học;

+ Các tổ chức tư vấn khác do Giám đốc thành lập theo yêu cầu, nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Tiềm lực khoa học công nghệ của Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực.

3.1 Về nhân lực:

- Hội đồng Khoa học của Trung tâm gồm tập hợp những nhà khoa học đều là những chuyên gia nghiên cứu, những nhà quản lý đã và đang làm công tác thực tiễn, tham gia giảng dạy tại các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học chuyên ngành và một số cơ sở đào tạo khác. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Trung tâm về việc xây dựng các đề án, kế hoạch, mục tiêu phương hướng nhiệm của Trung tâm trong ngắn hạn và dài hạn. Trực tiếp tham gia Hội đồng phản biện khoa học đối với các đề tài, đề án của Trung tâm được các cơ quan tổ chức giao triển khai;

- Đội ngũ cán bộ chuyên viên của Trung tâm đều có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó có 1 tiến sỹ luật, 5 thạc sỹ, 4 luật sư chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ của Trung tâm, trong đó Trung tâm có những chuyên gia giỏi là hạt nhân trong các lĩnh vực pháp luật, quản trị nhân sự - hành chính văn phòng, quản trị tài chính;

- Ngoài những cán bộ, chuyên viên cơ hữu của Trung tâm chúng tôi còn có một đội ngũ các cộng tác viên là chuyên gia cao cấp, giảng viên lâu năm, công chức một số bộ ngành có liên quan, sẵn sàng cùng Trung tâm thực hiện các đề án, chương trình do Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa giao;

3.2 Về cơ sở vật chất:

Trung tâm có cơ sở vật chất tương đối hiện đại phục vụ cho công tác nghiên cứu và triển khai các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ với hệ thống các máy tính nối mạng, hệ thống thiết bị âm thanh, điện thoại, máy Fax, máy in, máy chiếu…

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác