Điều lệ Trung tâm Hố trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực

Điều lệ Trung tâm Hố trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực

   HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

  NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

-------------------------

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           ---***---

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA

TRUNG TÂM  HỖ TRỢ PHÁP LUẬT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

(Ban hành kèm  theo Quyết định số 222/QĐ-CTHH ngày 30  tháng 6  năm 2008 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam)

 

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1. Tên gọi, trụ sở:

Tên tổ chức:

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁP LUẬT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Centre of Law Consultancy and Human Resource Development

Tên viết tắt: LCHR

Trụ sở chính: Số 2/75 phố Trần Quang Diệu - Quận Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 04.2661814 - 04.5378648                 Fax: 04.2661540

Điều 2. Cơ sở pháp lý:

- Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực (sau đây gọi tắt là “Trung tâm”) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Hiệp hội”), được thành lập theo Quyết định số  220 /QĐ-CTHH ngày  30  tháng 6 năm 2008 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

- Trung tâm hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan; Tuân thủ các quy định của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các điều khoản của Điều lệ này.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 3. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:

 - Nghiên cứu các nghiệp vụ kinh doanh, các vấn đề về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Thực hiện các dịch vụ: Tổ chức hội thảo khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, tham gia và liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tham gia tư vấn hỗ trợ pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ:

- Hỗ trợ các vấn đề về pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Nghiên cứu phát triển nghiệp vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Nghiên cứu các vấn đề về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Tổ chức hội thảo khoa học về hỗ trợ pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có năng lực về hỗ trợ pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh và quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Tham gia và liên kết với các tổ chức, các cơ sở đào tạo để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh và quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng để thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ kiến thức về pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Tư vấn về nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Các nhiệm vụ khác do Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ giao.

Điều 5. Quyền hạn:

- Tự chủ tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển;

- Tự chủ xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn;

- Tự chủ và tự chịu trách nhiệm ký kết, đầu tư trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Tự chủ về tài chính;

- Chủ động trong quan hệ đối nội, đối ngoại, ký kết các hợp đồng, các thoả thuận hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế trong phạm vi lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Được phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành khác trong nước theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghĩa vụ:

   - Chấp hành pháp luật của nhà nước, tuân thủ điều lệ của Hiệp hội cũng như sự lãnh đạo, quản lý của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và điều lệ của hiệp hội.

   - Định kỳ báo cáo về phát triển tổ chức và hoạt động của trung tâm cho Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội

   - Đóng góp xây dựng Hiệp Hội theo quy định chung của Hiệp hội.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 7. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Hội đồng khoa học;

- Các phòng/ban chuyên môn, nghiệp vụ:

  + Phòng Hành chính - Tổng hợp

  + Phòng Nghiên cứu - phát triển

  + Phòng  Hoạt động dịch vụ;

  + Phòng Hỗ Trợ - Tư vấn

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức có thể thay đổi để phù hợp điều kiện phát triển của Trung tâm.

Điều 8. Giám đốc Trung tâm:

Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng.

Giám đốc do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Trách nhiệm và quyền hạn:

- Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Hiệp hội về mọi tổ chức và hoạt động của Trung tâm;

- Chịu trách nhiệm xây dựng Trung tâm thành tổ chức vững mạnh, tạo lập uy tín trong nước và quốc tế;

- Là chủ tài khoản của Trung tâm;

- Là người đại diện của Trung tâm trong các mối quan hệ đối nội và đối ngoại;

- Là người đại diện của Trung tâm ký kết các hợp đồng nghiên cứu – phát triển và dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch của Trung tâm;

- Có quyền tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm lãnh đạo các phòng/ban chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm;

- Có quyền tuyển dụng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng;

- Có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của Hiệp Hội

Điều 9. Phó Giám đốc Trung tâm:

Phó Giám đốc do Giám đốc bổ nhiệm nhiệm và miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm.

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong lĩnh vực được phân công.

Trách nhiệm và quyền hạn:

- Giúp Giám đốc quản lý và điều hành các mặt hoạt động của Trung tâm do Giám đốc phân công, trực tiếp phụ trách một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc do Giám đốc giao;

- Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về kết quả công việc được giao;

- Trong trường hợp Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền thay mặt điều hành hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Hiệp hội trong thời gian được uỷ quyền.

Điều 10. Kế toán trưởng Trung tâm:

Kế toán trưởng do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm;

- Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác tài chính - tài sản và kế toán của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm:

- Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm bao gồm: cán bộ, nhân viên làm việc theo chế độ chính nhiệm và kiêm nhiệm.

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm được đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ, quyền hạn theo đúng pháp luật quy định.

- Việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm theo năng lực, ý thức trách nhiệm và theo quy định của Nhà nước.

- Cán bộ, nhân viên Trung tâm có trách nhiệm tuân thủ các quy định của nhà nước và các điều khoản của Điều lệ này.

CHƯƠNG IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

Điều 12. Nguồn tài chính:

Nguồn tài chính của Trung tâm được hình thành:

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật và tài chính ban đầu do các thành viên tự nguyện đóng góp.

- Nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu – ứng dụng.

- Nguồn thu từ việc triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong phạm vi pháp luật cho phép;

- Nguồn thu hợp pháp khác (vốn vay của các tổ chức tín dụng, của ngân hàng, đóng góp tự nguyện của các thành viên).

Điều 13. Sử dụng và phân bổ tài chính:

Kinh phí của Trung tâm được sử dụng như sau:

- Chi phí vận hành bộ máy của tổ chức, bao gồm: tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chi phí thường xuyên khác của Trung tâm;

- Chi phí thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ;

- Các khoản chi hợp pháp khác.

Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí hợp lý và thực hiện đầy đủ  các nghĩa vụ tài chính với với Nhà nước, phần chênh lệch thu - chi còn lại được trích lập vào các quỹ theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ:

- Quỹ đầu tư và phát triển (tối thiểu 30% tổng số chênh lệch thu - chi);

- Quỹ khen thưởng;

- Quỹ phúc lợi;

- Quỹ dự phòng rủi ro.

Trong quá trình hoạt động, nếu phát sinh rủi ro, Giám đốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và được quyền trích lập từ các quỹ để bù đắp.

Điều 14. Năm tài chính:

Năm tài chính của Trung tâm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm. Riêng năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày thành lập Trung tâm.

Chế độ quản lý tài chính - tài sản và kế toán của Tung tâm được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ

Điều 15. Nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ của Trung tâm với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam:

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Hiệp hội và các điều khoản của bản Điều lệ này.

Điều 16. Nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ của Trung tâm với các cơ quan quản lý nhà nước:

- Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các lĩnh vực khác thuộc các cơ quan chức năng có liên quan;

- Với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trong quá trình hoạt động, Trung tâm có nghĩa vụ:

+ Định kỳ 6 tháng/lần, báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 30/6 và 31/12 dương lịch hàng năm và trong trường hợp có thay đổi, bổ sung (về nhân lực, trụ sở, Điều lệ Tổ chức và hoạt động...) để được sự hướng dẫn cụ thể của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các đợt thanh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

CHƯƠNG VI

GIẢI THỂ

Điều 17. Giải thể:

Trung tâm giải thể trong các trường hợp sau:

- Vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước đến mức bị buộc phải giải thể;

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam quyết định giải thể;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Thủ tục và trình tự giải thể Trung tâm được tiến hành theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Trong quá trình hoạt động, Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phê duyệt theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và được sự thống nhất của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Điều 19. Hiệu lực thi hành:

Điều lệ này gồm 7 chương, 19 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ./.

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác