Ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế

Ngày 30/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2211/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế.

Kế hoạch nhằm Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN) theo định hướng hội nhập quốc tế, dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc và các nước tiên tiến làm công cụ quản lý môi trường áp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng mới 08 QCVN đáp ứng tiến độ trình ban hành trong năm 2019, gồm:  Nhóm 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất. Nhóm 2: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. Nhóm 3: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các lĩnh vực khác: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các QCVN năm 2020: Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý chất thải rắn; Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với hoạt ộng sản xuất nông nghiệp khác (nuôi trồng thủy sản; sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, ...);Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại; Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác về môi trường.

Vụ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường, Vụ pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ tổ chức triển khai Kế hoạch đáp ứng tiến độ Trình Bộ trưởng ban hành 08 QCVN của Kế hoạch năm 2019 trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

                                                                                                                                                                      Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác